Metodologia de selecție a grupului țintă pentru proiectul “Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat”

Gal Tovishat vă pune la dispoziția Metodologia de selecție a Grupului Țintă în cadrul proiectuluiImplementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat”

Pentru a fi eligibile, persoanele care fac parte din grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală  Tovishat aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori)
  • sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială , adică se află într-una din următoarele situații: (A) în risc de sărăcie, (B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau (C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

Metodologia este realizată pentru selectarea grupului ţintă, în cadrul proiectului POCU827/5/2/140896, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.