Monthly Archive: September 2020

Deschidere apel de selecție pentru Măsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole

Gal Tovishat anunţă deschiderea apelului de selecţie nr. 3 pentru măsura  6.4. Informaţii detaliate privind  perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807.

Perioadă depunere proiecte : 28.09.2020 – 16.10.2020

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 46.736 Euro

Ghidul solicitantului pentru măsura 6.4 și documentele anexă aferente depunerii proiectului le puteți găsi accesând secțiunea Măsuri din cadrul site-ului : https://galtovishat.ro/index.php/masura-m-6-4/ .

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S,Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm!

Ghidul solicitantului M 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole CONSULTATIV

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.3 .

Tipuri de beneficiari eligibili :

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul LEADER Gal Tovishat;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Activități eligibile:

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:

 • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 • industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice,
 • producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc;

Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:

 • Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, realizarea de bijuterii tradiționale, împletituri, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:

 • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
 • Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
 • Servicii de formare profesională
 • Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
 • Servicii tehnice, administrative, etc;

Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;

Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea de surse neconvenţionale  ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu.

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 46.736 Euro

Așteptăm sugestiile Dumneavoastră pe adresa de e-mail: galtovishat@gmail.com, la numărul de telefon: 0768.607.807 sau vă așteptăm la sediul nostru situat în sat Panic, nr. 1/S, comuna Hereclean.

Ghidul solicitantului 7.3 – Sprijin pentru infrastructura de broadband CONSULTATIV

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura 7.3  – Sprijin pentru infrastructura de broadband varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.2.

Tipuri de beneficiari eligibili :

-Entităţi private care care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii(IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 si activează sau urmează să activeze în teritoriul LEADER Tovishat în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

Grupul de Acţiune Locală Tovishat în cazul în care niciun alt solicitant nu-şi manifestă interesul pentru a aplica.

– ONG-uri, Unități de cult, cu respectarea legislației specifice

Beneficiari publici, ADI, APL cu respectarea legislației specifice

Activități eligibile:

În funcție de investițiile pentru care solicitantul depune cererea de finanțare, există cheltuieli eligibile admise pentru finanțare astfel:

a) Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune:

i)crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă;

ii)modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau

acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband.

iii)investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).

b) Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care, pe lângă acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune și:

i)crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL),pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone;

ii)investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.

c) operaţiuni conexe infrastructurii de bandă largă care să creeze premisele unei dezvoltări locale eficiente prin interconectarea nevoilor cu oportunităţile care impactează comunitatea locală cum ar fi: platforme colaborative, alfabetizare digitală,platforme e-learning etc. De asemenea în această categorie intră și investițiile în sisteme de e-guvernare : sisteme online de evidență și plată a impozitelor locale, sisteme online de tipul “ghișeul electronic”, proiecte de tipul “funcționarul electronic”, înființarea unui sistem public de anunțuri locale, afișier electronic.

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 40.000 Euro 

Așteptăm sugestiile Dumneavoastră pe adresa de e-mail: galtovishat@gmail.com, la numărul de telefon: 0768.607.807 sau vă așteptăm la sediul nostru situat în sat Panic, nr. 1/S, comuna Hereclean.