Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie

Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie

Obiectivele, priorităţile şi domeniile de intervenţie corespund celor stabilite prin PNDR 2014 -2020 cu adaptarea acestora la nevoile şi priorităţile de dezvoltare ale teritoriului Leader Tövishát. Astfel, cele trei obiective ale SDL Leader Tövishát  sunt:

  • Creşterea competitivităţii agriculturii
  • Imbunătăţirea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice
  • Dezvoltarea echilibrată economică, socială şi de mediu a teritoriului inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă

La acestea se adaugă obiectivele  transversale: mediu şi climă respectiv  inovare.

Pentru diminuarea punctelor slabe şi valorificarea punctelor forte specifice teritoriului rezultate în urma analizei diagnostic şi SWOT şi în urma consultării partenerilor (publici, privaţi, ONG), au fost stabilite următoarele  măsuri:

M 1.1 Formare profesională şi acţiuni pentru dobândirea de competenţe
M 1.3 Activităţi de  informare şi formare online
M 3.1 Sprijin pentru participarea pentru prima data la sistemele de calitate
M 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
M 6.2 Sprijin pentru demararea  de activităţi non-agricole
M 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
M 6.4 Investiţii în creearea şi dezvoltarea  de activităţi non-agricole
M 7.3 Sprijin pentru infrastructura de broadband
M 7.2 Investiţii pentru comunitate   şi în energie din surse regenerabile
M 7.8 Investiţii în infrastructura sociala şi pentru integrarea minorităţilor etnice
M 9.1 Infiinţarea de grupuri şi organizaţii de producători în agricultură
M 16.4 Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere

 

Conform nevoilor identificate şi a priorităţilor rezultate în urma consultărilor a rezultat următoarea ierarhizare:

Nr. Crt Prioritate Ierarhie
1. P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în teritoriu 1
2. P2 – Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii agriculturii şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare 2
3. P1 – Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în teritoriu 3
4. P3. Promovarea organizării lanţului agroalimentar inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură 4
5. P5 – Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economice cu emisii reduse de carbon şi rezilienţă la schimbările climatice 5*

 

*) Prioritatea 5 se atinge prin componenta secundară a măsurilor ce presupun investiţii în producerea de energie din surse neconvenţionale dar care au fost încadrate prioritar la domenii de intervenţie ce corespund celorlalte priorităţi

Caracterul integrat al intervenţiei rezultă din sinergia măsurilor şi complementaritatea intervenţiilor  propuse precum şi de efectele în plan transversal privitoare la inovare, mediu  şi climă.