Monthly Archive: July 2021

Deschidere apel de selecție nr.1 pentru Măsura 16.4 –Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere

Gal Tovishat anunţă deschiderea apelului de selecţie nr. 1 pentru măsura  16.4. Informaţii detaliate privind  perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807

Perioadă depunere proiecte : 26.07.2021 – 30.09.2021

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 18.921,21 Euro

Ghidul solicitantului pentru măsura 16.4 și documentele anexă aferente depunerii proiectului le puteți găsi accesând secțiunea Măsuri din cadrul site-ului : https://galtovishat.ro/index.php/masura-m-16-4/

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm!

Ghidul solicitantului M 16.4- Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere CONSULTATIV

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura  16.4 -Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.1

Tipuri de beneficiari eligibili:

Solicitanţii eligibili pentru măsura 16.4 sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.

• Fermieri;

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;

• Organizații neguvernamentale;

• Consilii locale;

• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare).

Parteneriatele care au în componență exclusiv solicitanți reprezentând firme partenere sau legate definite conform Legii nr. 346/ 2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt eligibile.

Pentru a evita situația în care parteneriatul are în componență exclusiv solicitanți reprezentând firme partenere sau legate se va verifica acționariatul partenerilor în baza de date a ONRC.

Reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relația cu AFIR este angajat al acestuia cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului.

Reprezentantul legal poate fi înlocuit în situații excepționale, cu condiția respectării celor de mai sus de către persoana nou desemnată, pe toată perioada de implementare a proiectului.

Sprijinul va fi acordat pentru proiecte care nu intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (vor cuprinde doar acțiuni, investiții, operațiuni legate de produsele prezente în Anexa I la TFUE, exceptând sectorul piscicol).

Atenție!

 Sunt eligibile și parteneriatele formate doar din fermieri. În cadrul unui Acord de Cooperare cel puțin unul dintre fermieri trebuie să desfășoare activități agricole autorizate (inclusiv PFA, II, IF).

Indiferent dacă deține calitatea de lider de proiect sau membru al unui acord de cooperare în cadrul mai multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin prin intermediul submăsurii 16.4 pentru aceeași categorie de produse.

Activități și cheltuieli eligibile:

Tipul de proiecte propuse:

1. Înfiinţarea şi dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare

Se vor lua în considerare doar caracteristicile obligatorii ale lanțurilor scurte (nu se analizează distanța dintre punctul de origine al produsului și locul comercializării ci doar numărul de intermediari)

2. Înfiinţarea şi dezvoltarea pieţelor locale

Se vor lua în considerare doar caracteristicile obligatorii alepieței locale (distanța geografică dintre punctul de origine al produsului și locul comercializării). Distanța dintre punctul de origine al produsului/produselor va fi de maxim 75 km față de locul comercializării.

3. Înfiinţarea şi dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte

Se va ține cont ca lanțul scurt menționat la punctul 1 să fie creat în limita menționată la punctul 2.

Atenţie!

Dacă este cazul, se va verifica prezența lanțului scurt pe o piață locală , ținând cont de faptul că

“Piața locală” – este definită ca o rază de comercializare care nu depășește 75 km de la exploatația de origine a produsului.

Distanța dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de comercializare se calculează prin intermediul GPS.Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai scurtă.

Dovada încadrării în limita de km menționată anterior nu este necesară, distanța fiind verificată de AFIR.

Solicitantul trebuie să se asigure înainte de depunerea proiectului că se încadrează în limita de mai sus și să menționeze în proiect distanța maximă dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de comercializare.

Tipuri de operațiuni eligibile:

Acţiuni eligibile

o Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune construcţii aferente proiectului, aplicaţii software

o Realizarea de studii/planuri;

o Costurile de funcţionare a cooperării;

o Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului;

o Activităţi de promovare şi marketing

Sprijinul se va acorda pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului de proiect.

În cadrul măsurii „ Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere” aferentă sectoarelor agricol şi pomicol sunt sprijinite cheltuielile prevăzute în Planul de marketing/studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din următoarele categorii:

 • Studii/planuri.

Acestea cuprind:

 • Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing.

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

Acestea reprezintă cheltuieli privind costurile generale ale proiectului și trebuie să respecte condițiile specifice acestui tip de cheltuieli.

 • Costurile de funcţionare a cooperării

Pot fi efectuate dupa semnarea contractului, nu vor depăși 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului, şi pot cuprinde:

 • Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurna), legate de activitățile parteneriatului, conform legislației naționale;
 • Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității de secretariat, etc.);
 • Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării.

Pentru costurile de funcționare a cooperării intensitatea sprijinului este de 100%.

 • Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare, şi pot cuprinde (listă indicativă):
 • Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare plătită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto;

Este sprijinită promovarea lanțului scurt și a pieței locale. Nu sunt eligibile cheltuielile cu promovarea unui număr restrâns de produse comercializate prin intermediul lor.

Astfel, orice material promoțional sau activitate trebuie să crească gradul de informare al potențialilor clienți cu privire la existența lanțului scurt, respectiv pieței locale, și la beneficiile pe care le pot avea dacă achiziționează produse pe această cale.

De exemplu, în cazul unui parteneriat care intenționează dezvoltarea, comercializarea unor produse montane se poate promova lanțul scurt sau piața locală (în funcție de proiect) și categoria de produse (produse montane), și nu doar un singur produs montan (de exemplu sirop de cătină). Același exemplu este valabil și în cazul produselor tradiționale, ecologice, care participă la o schemă de calitate europeană, HNV etc.

Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă secundară a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțurilor scurte sau a pieței locale (conform definițiilor din capitolul Definiţii).

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

 • Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului (concept grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lanțului scurt/ pieței locale*), creare/ achiziționare marcă înregistrată (cheltuielile legate de achiziționarea mărcii înregistrate nu pot depăși 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile).
 • Investiții în construcții aferente activităţii de producție, procesare și/ comercializare (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect;

Vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii/ submăsurilor din care fac parte operațiunile.

 • Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc.

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

 • Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;

Vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii din care fac parte operațiunile

 • Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/ entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/ onorariului coordonatorului de proiect.

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

 • Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă:

a) respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/ 2013;

b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;

c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/ sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

d) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;

e) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții – montaj.

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanțare (inclusiv cele aferente planului de marketing/studiului) care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

Atenție! În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a), atunci costurile sunt acoperite din măsura 16.4, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a sprijinului nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.4.

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 18.921,21  de euro/proiect.

Așteptăm sugestiile Dumneavoastră pe adresa de e-mail: galtovishat@gmail.com, la numărul de telefon: 0768.607.807 sau vă așteptăm la sediul nostru situat în sat Panic, nr. 1/S, comuna Hereclean.