Monthly Archive: December 2021

Deschidere apel de selecție nr.2 pentru Măsura 6.2 –Sprijin pentru demararea de activități non-agricole

Gal Tovishat anunţă deschiderea apelului de selecţie nr. 2 pentru măsura  6.2. Informaţii detaliate privind  perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807

Perioadă depunere proiecte : 22.12.2021 – 24.01.2022

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 40.000,00 Euro

Ghidul solicitantului pentru măsura 6.2 și documentele anexă aferente depunerii proiectului le puteți găsi accesând secțiunea Măsuri din cadrul site-ului : https://galtovishat.ro/index.php/masura-6-2/

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm

Deschidere apel de selecție nr.1 pentru Măsura 1.1 –Formare profesională și acțiuni pentru dobândirea de competențe

Gal Tovishat anunţă deschiderea apelului de selecţie nr. 1 pentru măsura  1.1. Informaţii detaliate privind  perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807

Perioadă depunere proiecte : 21.12.2021 – 31.03.2022

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 6.510,24 Euro

Ghidul solicitantului pentru măsura 1.1 și documentele anexă aferente depunerii proiectului le puteți găsi accesând secțiunea Măsuri din cadrul site-ului : https://galtovishat.ro/index.php/masura-m-1-1/

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm!

Ghidul solicitantului Măsura 6.2- Consultativ

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura  6.2 –  Sprijin pentru demararea de activităţi non-agricole CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.2

Așteptăm sugestiile Dumneavostră pe adresa noastră de e-mail: galtovishat@gmail.com sau la numărul de telefon: 0768.607.807

Beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibilipentru sprijinul acordat prin Măsura 6.2  – Sprijin pentru demararea de activităţi non-agricole :

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL Tovishat pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
 • Fondul disponibil alocat în aceastã session: 40.000,00 euro

Suma maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA40.000,00 euro

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Tipuri de servicii și cheltuieli eligibile

Activitățile pentru care se solicită finanțare prin submăsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul sub-măsurii 6.2 (Anexa 7 la Ghidul solicitantului).

Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de afaceri.(PA)Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activitatilor codurilor CAEN din cererea de finanțare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Sprijinul financiar se va acorda avand in vedere cel mai mic plafon aferent activitatilor codurilor CAEN finantate prin proiect.

Anexa 8 la Ghidul solicitantului cuprinde Lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de dotare.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul măsurii sunt:

-Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului ;

-Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale nonagricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

-Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);

– Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, formare profesională, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Condiții speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:

  Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

 • Ambulanța umana;
 • Autospeciala pentru salubrizare;
 • Masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;
 • Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
 • Mașina de măturat carosabilul;
 • Auto betonieră;
 • Autovidanjă;
 • Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat);
 • Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • mijlocul de transport să fie încadrat în categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces în cabină;
 • să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/ specializat pentru activitatea propusă prin proiect, cu excepția ambulanțelor veterinare.
 • în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se obține în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari care atestă că autovehiculul este dotat conform Hotarârii Consiliului Național 2016; RAR va face mențiunea „echipare specifică intervenții medicină veterinară”
 • în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în vigoare.
 • mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu excepția celor propuse prin proiect.

Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să deservească exclusiv activităţile propuse prin proiect. Nu se acceptă mijloace de transport de tip tractor/ cap tractor cu remorcă/ semiremorcă (capul tractor poate fi folosit și pentru alte tipuri de activități).

Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.

Tipurile de ambarcațiuni ce pot fi achiziționate:

a) bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele

b) ambarcațiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)

c) ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barcă cu motor și barca cu vele si motor destinate transportului turistilor conform HG 2195/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piata și/ sau punere în funcțiune a ambarcațiunilor de agrement și cu acordul custodelui, în cazul ariilor naturale protejate.

Atenție: Tipurile de ambarcatiuni mentionate la punctele a), b),c) vor fi achizitionate doar în scop de agrement!

Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.

În cazul proiectelor prin care se propune achiziția de echipamente de agrement (ex.: arc, echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul/ beneficiarul are obligația de a utiliza echipamentele achizitionate numai în scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect și numai în aria geografică descrisă în Planul de afaceri.

În cazul în care în perioada de valabilitate a Contractului de finanțare (inclusiv în perioada de monitorizare) se constata utilizarea mijloacelor de transport și a echipamentelor de agremenent în afara ariei descrise, va fi recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă și nu se va mai efectua nici o plată ulterioară.

Atenție! În cadrul proiectelor care vizează activități în cadrul CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, camping și tabere, pentru construire căsuțe capacitatea de cazare construita/modernizată prin proiect se va limita la capacitatea maximă de cazare de 3 – 4 locuri/ căsuță, fără a fi limitat numărul căsuțelor, iar pentru bungalowuri – se acceptă construirea unui singur bungalow cu o capacitate de cazare de maximum 4 camere (8 locuri de cazare). Structurile dezvoltate prin proiecte finanțate pe acest cod CAEN trebuie să respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevazute în Anexa 1(6) a acestui act normativ.  

Pentru proiectele prin care se propun venituri din organizare de tabere, grupurile de turiști vor fi cazate în căsuțe sau bungalow.

Atenție! În ariile naturale protejate sunt eligibile echipamentele de agrement autopropulsate numai cu acordul administratorului/ custodelui ariei naturale respective.

Ghidul solicitantului Măsura 1.1 –CONSULTATIV

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura  1.1 – Formare profesională şi acţiuni pentru dobândirea de competenţe varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.1

Așteptăm sugestiile Dumneavostră pe adresa noastră de e-mail: galtovishat@gmail.com sau la numărul de telefon: 0768.607.807

Beneficiari eligibili pentru Măsura 1.1

Beneficiari direcţi: Entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților care aplică individual sau în parteneriat cu entități publice sau private ca de exemplu: instituții de învățământ, asociații profesionale, institute de cercetare, institute și stațiuni de cercetare etc. și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.

Beneficiari indirecţi (grup ţintă): Tinerii fermieri, fermierii-persoanele fizice din teritoriul acoperit de parteneriatul LEADER, care activează în fermele mici și beneficiarii de sprijin ai măsurilor 6.1, 6.3 finanţate prin SDL LEADER Tövishát, pentru cursurile de formare profesioală de scurtă durată de 5 zile (40 ore). Participarea în cadrul acţiunilor de formare profesională şi dobândire de cunoştinţe va fi gratuită.

 • Fondul disponibil alocat în aceastã session: 6.510,24 euro

Suma maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA6.510,24 euro

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Tipuri de servicii și cheltuieli eligibile

 • Îmbunătăţirea cunoştinţelor fermierilor în scopul practicării de tehnici şi tehnologii agricole şi innovative, inclusive ca urmare a rezultatelor cercetării, în special, tineri fermieri care vor beneficia de sprijin submăsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici şi care vor beneficia de sprijin prin măsura 6.3- 35 ore maximum.
 • Îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de standarde comunitare la nivel fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătăţirea calităţii producţiei- în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin măsura 6.1- 24 ore maximum.
 • Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole- în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin măsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici şi care vor beneficia de sprijin prin măsura 6.3- 24 ore maximum.
 • Dobândirea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor privind managementul durabil al terenului agricole, însuşirea cunoştinţelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu şi climă şi agricultură ecologică, care să vizeze cel puţin aspectele legate de completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specific ale angajamentelor, precum şi însuşirea de metode de producţie compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respective protecţia mediului şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice şi reducerea concetraţiei de GES din atmosferă- în special benificiari ai măsurii de agromediu şi climă- măsura 10- 40 ore maximum.
 • Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoştinţe TIC, limbi străine etc)- în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin măsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici şi care vor beneficia de sprijin prin măsura 6.3- 40 ore maximum.
 • Formarea de formatori- facilitatori ai formării continue a adulţilor şi care vor putea înfiinţa service de formare pentru adulţi în teritoriul LEADER Tovishat- 72 ore maximum