Anunț de lansare a sesiunii de înscriere în grupul țintă pentru activitățile proiectului “Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat”

Asociația Gal Tovishat anunță lansarea sesiunii de înscriere a persoanelor interesate pentru participarea la următoarele activități:

 • Acordarea unei mese calde pe zi timp de 1 an de zile (20 zile pe lună)
 • Furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională pentru găsirea unui loc de muncă
 • Furnizarea de cursuri de formare profesională pentru calificarea în următoarele domenii: competențe informatice, bucătar, lucrător comercial, lucrător în tâmplărie, brutar
 • Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță antreprenorială pentru înființarea de întreprinderi
 • Acordarea a 10 granturi a câte 10.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri

Perioada de depunere a dosarelor: 20.05.2021- 31.12.2023 Sesiune continuă de înscriere

Condiții de participare:

 • ai domiciliul/ locuiești în teritoriul acoperit de SDL Tovishat:comunele Bocşa, Coşeiu, Crişeni, Dobrin, Hereclean, Sălăţig, Şamşud, Şărmăşag şi oraşul Cehu Silvaniei – Judeţul Sălaj, respective comunele: Bogdand, Hodod şi Supur – Judeţul Satu Mare
 • te încadrezi într-una din următoarele situații:

                  A) dacă ai un venit net sub 2000 lei pe adult

                  B) te confrunţi cu 4 din următoarele situaţii: nu îţi permiţi să plăteşti chiria sau utilităţile, nu poţi asigura încălzirea adecvată a locuinţei, nu îţi permiţi să faci faţă unor cheltuieli neprevăzute, nu îţi permiţi să măncânci carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi, nu îţi permiţi o săptămână de vacanță departe de casă, nu îţi permiţi un autoturism, nu îţi permiţi o mașină de spălat, nu îţi permiţi un TV color , nu îţi permiţi un telefon

                 C) dacă adulţii din familie au lucrat în ultimul an mai puţin de 2 luni jumătate

Modalități de depunere a dosarului:

Vei înmâna Expertului Grup Țintă în cadrul activităților desfășurate pe teren

Vei depune dosarul personal la sediul nostru: Sat Panic, nr 1/S. comuna Hereclean , judeţul Sălaj

Vei trimite dosarul prin poştă/ curierat la adresa: Sat Panic, nr. 1/S. comuna Hereclean, judeţul Sălaj, CP 457171

Dacă ai nevoie de ajutor pentru întocmirea dosarului de înscriere contactează-ne:

 • Ne poţi scrie pe pagina de Facebook: Tovishat Social, Gal Tovishat, Asociația Apiromi
 • Ne poți trimite un e-mail pe adresa: recrutaretovishat@gmail.com
 • Ne poți vizita la sediul de implementare al proiectului: Sat Panic, nr.1/S. comuna Hereclean, județul Sălaj
 • Poți cere informații la sediul primăriei de care aparții
 • Poţi contacta următorii membrii ai echipei noastre dedicaţi procesului de înscriere:

Chiș Florin – 0746.695.241  Erdei Ștefan (Istvan) – 0765.278.855

Metodologia de selecție a grupului țintă pentru proiectul “Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat”

Gal Tovishat vă pune la dispoziția Metodologia de selecție a Grupului Țintă în cadrul proiectuluiImplementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat”

Pentru a fi eligibile, persoanele care fac parte din grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală  Tovishat aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori)
 • sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială , adică se află într-una din următoarele situații: (A) în risc de sărăcie, (B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau (C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

Metodologia este realizată pentru selectarea grupului ţintă, în cadrul proiectului POCU827/5/2/140896, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Deschidere apel de selecție nr.2 pentru Măsura 3.1 –Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate

Gal Tovishat anunţă deschiderea apelului de selecţie nr. 2 pentru măsura  3.1. Informaţii detaliate privind  perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807

Perioadă depunere proiecte : 31.03.2021 – 02.07.2021

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 9.886,96 Euro

Ghidul solicitantului pentru măsura 3.1 și documentele anexă aferente depunerii proiectului le puteți găsi accesând secțiunea Măsuri din cadrul site-ului : http://galtovishat.ro/index.php/masura-m-3-1/

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm!

Ghidul solicitantului M 3.1-Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate CONSULTATIV

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura  3.1 -Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.2

Tipuri de beneficiari eligibili:

Societăţi comerciale, constituite conform legislaţiei în vigoare

ONG-uri constituite conform legislaţiei în vigoare

Grupul de Acţiune Locală Tövishát, începând cu al doilea apel de selecţie

Beneficiari indirecți : Fermieri activi/grupuri de fermieri legal constituiţi, Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare Asociaţii de producători agricoli (ONG-uri constituite conform OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare)

Activități și cheltuieli eligibile::

Sprijinul poate fi utilizat pentru a finanţa servicii premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau naţională cum ar fi : produse recunoscute ca IGP (indicație geografică protejată), DOP (denumire de origine protejată) și STG (specialități tradiționale garantate), produse înregistrate în temeiul legislației UE privind denumirile de origine și indicațiile geografice din sectorul vitivinicol, produse etichetate drept „produs de munte”, scheme de certificare voluntară a produselor agricole, băuturi spirtoase cu indicație geografică protejată, vinuri aromatizate IGP, produse ecologice, produse tradiţionale.

• întocmirea şi/sau depunerea dosarelor de aplicaţie: Cheltuielile pentru pregătirea documentației și alte costuri administrative necesare implementării schemelor de calitate

• acţiuni conexe activităţii de întocmire şi/sau depunere a dosarelor de aplicaţie : servicii de consultanţă pentru parcurgerea etapelor premergătoare aderării la schema de calitate, elaborarea documentelor premergătoare aderării la schemele de calitate, de exemplu : descrierea produsului cu care solicitantul aderă la schema de calitate, descrierea caracteristicilor produsului,consultanţă pentru încadrarea produsului în tipul de schemă pentru care se aplică, etc.

• animare, organizare de întâlniri şi evenimente de promovare în scopul diseminării informaţiilor privitoare la scheme de calitate europene sau naţionale, scheme voluntare, produs tradiţional, produs ecologic, exemple de bune practici, costuri generate de activitățile de informare și de promovare, informare și promovare prin diverse canale de comunicare, tipărire materiale de animare:broşuri, ghiduri,etc.

• culegere informaţii/date pentru întocmirea şi sau depunerea dosarelor de aplicaţie, de exemplu: identificarea caracteristicilor sau avantajelor specifice ale produselor, a caracteristicilor privind metodele de producție agricolă, modul în care aderarea la schema de calitate contribuie la adăugarea de plus valoare produsului agricol respectiv, modalităţi de integrare a produsului în lanţul agroalimentar.

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune:9.886,96  de euro/proiect.

Așteptăm sugestiile Dumneavoastră pe adresa de e-mail: galtovishat@gmail.com, la numărul de telefon: 0768.607.807 sau vă așteptăm la sediul nostru situat în sat Panic, nr. 1/S, comuna Hereclean.

Raport de selecție Măsura 7.3 – Sprijin pentru infrastructura de broadband

Gal Tovishat a aprobat azi,18.02.2021, în cadrul întrunirii Comitetului de Selecţie, Raportul de selecţie pentru măsura:

Măsura 7.3 – Sprijin pentru infrastructura de broadband

La şedinţă au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean Satu Mare în calitate de observatori.

A fost selectat pentru finanţare un proiect cu o valoare totală a sprijinului acordat de 40.000 euro.

Proiectul selectat este cel depus de orașul Cehu Silvaniei și urmărește sporirea accesabilități și utilizării tehnologiilor informației și a comunicațiilor din cadrul serviciului public de taxe și impozite.

Se propune implementarea sistemului de plată online a taxelor și impozitelor pentru persoanele fizice și juridice prin aplicația Ghișeul.ro

Raportul de selecţie poate fi găsit accesând meniul : Apeluri şi Rapoarte Selecţie, secţiunea Rapoarte – Rapoarte de selecţie

Prelungire apel de selecție M 7.3 – Investiții în infrastructura de broadband

Gal Tovishat anunţă prelungirea 2 a apelului de selecţie pentru măsura  7.3. Informaţii detaliate privind  noua perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807.

Noua Perioadă depunere proiecte : 08.10.2020- 15.01.2021

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 40.000 Euro

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm!

Raport de selecție M 6.4 – apel 3

Gal Tovishat a aprobat azi,16.11.2020, în cadrul întrunirii Comitetului de Selecţie, Raportul de selecţie pentru măsura:

Măsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole

La şedinţă au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean Satu Mare în calitate de observatori.

A fost selectat pentru finanţare un 1 proiect cu o valoare totală a sprijinului acordat de 46.735 euro. Proiectul selectat propune achiziția unor utilaje pentru producția de tuburi și blocuri/bolțari din beton : stație preparare beton, bandă transportoare, mașină pentru  fabricat tuburi de beton, presă mobilă pentru producția de blocuri de beton pentru: zidărie, fundație, stâlpi, planșeu, centură, coșuri de fum, matrițe diferite dimensiuni și forme

Raportul de selecţie poate fi găsit accesând meniul : Apeluri şi Rapoarte Selecţie, secţiunea Rapoarte – Rapoarte de selecţie