Author Archive: admintovishat

Deschidere curs bucătar în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul Gal Tovishat”

Azi 06.09.2021, ora 17, vom fi prezenţi la Babţa,comuna Bogdand, jud. Satu Mare la Centru de persoane vârstnice pentru deschiderea cursului de bucătar în cadrul proiectului “Implementarea SDL în comunităţile marginalizate din teritoriul Gal Tovishat” Contract POCU/827/5/2/140896.

Vor fi prezenţi partenerii noştri firma de formare profesională Ascendo SRL care va asigura formarea grupei de bucătari.

Deschidere apel de selecție nr.1 pentru Măsura 16.4 –Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere

Gal Tovishat anunţă deschiderea apelului de selecţie nr. 1 pentru măsura  16.4. Informaţii detaliate privind  perioada de depunere le puteţi regăsi mai jos, în secţiunea Apeluri şi Rapoarte sau la numărul de telefon : 0768.607.807

Perioadă depunere proiecte : 26.07.2021 – 30.09.2021

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 18.921,21 Euro

Ghidul solicitantului pentru măsura 16.4 și documentele anexă aferente depunerii proiectului le puteți găsi accesând secțiunea Măsuri din cadrul site-ului : http://galtovishat.ro/index.php/masura-m-16-4/

Proiectele se depun la sediul GAL Tövishát din sat Panic, Nr.1/S, Comuna Hereclean, Jud. Sălaj de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00.

Vă aşteptăm!

Ghidul solicitantului M 16.4- Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere CONSULTATIV

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura  16.4 -Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.1

Tipuri de beneficiari eligibili:

Solicitanţii eligibili pentru măsura 16.4 sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.

• Fermieri;

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;

• Organizații neguvernamentale;

• Consilii locale;

• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare).

Parteneriatele care au în componență exclusiv solicitanți reprezentând firme partenere sau legate definite conform Legii nr. 346/ 2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt eligibile.

Pentru a evita situația în care parteneriatul are în componență exclusiv solicitanți reprezentând firme partenere sau legate se va verifica acționariatul partenerilor în baza de date a ONRC.

Reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relația cu AFIR este angajat al acestuia cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului.

Reprezentantul legal poate fi înlocuit în situații excepționale, cu condiția respectării celor de mai sus de către persoana nou desemnată, pe toată perioada de implementare a proiectului.

Sprijinul va fi acordat pentru proiecte care nu intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (vor cuprinde doar acțiuni, investiții, operațiuni legate de produsele prezente în Anexa I la TFUE, exceptând sectorul piscicol).

Atenție!

 Sunt eligibile și parteneriatele formate doar din fermieri. În cadrul unui Acord de Cooperare cel puțin unul dintre fermieri trebuie să desfășoare activități agricole autorizate (inclusiv PFA, II, IF).

Indiferent dacă deține calitatea de lider de proiect sau membru al unui acord de cooperare în cadrul mai multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin prin intermediul submăsurii 16.4 pentru aceeași categorie de produse.

Activități și cheltuieli eligibile:

Tipul de proiecte propuse:

1. Înfiinţarea şi dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare

Se vor lua în considerare doar caracteristicile obligatorii ale lanțurilor scurte (nu se analizează distanța dintre punctul de origine al produsului și locul comercializării ci doar numărul de intermediari)

2. Înfiinţarea şi dezvoltarea pieţelor locale

Se vor lua în considerare doar caracteristicile obligatorii alepieței locale (distanța geografică dintre punctul de origine al produsului și locul comercializării). Distanța dintre punctul de origine al produsului/produselor va fi de maxim 75 km față de locul comercializării.

3. Înfiinţarea şi dezvoltarea pieţelor locale exclusiv prin lanţuri scurte

Se va ține cont ca lanțul scurt menționat la punctul 1 să fie creat în limita menționată la punctul 2.

Atenţie!

Dacă este cazul, se va verifica prezența lanțului scurt pe o piață locală , ținând cont de faptul că

“Piața locală” – este definită ca o rază de comercializare care nu depășește 75 km de la exploatația de origine a produsului.

Distanța dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de comercializare se calculează prin intermediul GPS.Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai scurtă.

Dovada încadrării în limita de km menționată anterior nu este necesară, distanța fiind verificată de AFIR.

Solicitantul trebuie să se asigure înainte de depunerea proiectului că se încadrează în limita de mai sus și să menționeze în proiect distanța maximă dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de comercializare.

Tipuri de operațiuni eligibile:

Acţiuni eligibile

o Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte comune construcţii aferente proiectului, aplicaţii software

o Realizarea de studii/planuri;

o Costurile de funcţionare a cooperării;

o Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului;

o Activităţi de promovare şi marketing

Sprijinul se va acorda pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului de proiect.

În cadrul măsurii „ Sprijin pentru cooperare şi pieţe locale de desfacere” aferentă sectoarelor agricol şi pomicol sunt sprijinite cheltuielile prevăzute în Planul de marketing/studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din următoarele categorii:

 • Studii/planuri.

Acestea cuprind:

 • Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing.

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

Acestea reprezintă cheltuieli privind costurile generale ale proiectului și trebuie să respecte condițiile specifice acestui tip de cheltuieli.

 • Costurile de funcţionare a cooperării

Pot fi efectuate dupa semnarea contractului, nu vor depăși 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului, şi pot cuprinde:

 • Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurna), legate de activitățile parteneriatului, conform legislației naționale;
 • Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității de secretariat, etc.);
 • Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării.

Pentru costurile de funcționare a cooperării intensitatea sprijinului este de 100%.

 • Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare, şi pot cuprinde (listă indicativă):
 • Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare plătită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto;

Este sprijinită promovarea lanțului scurt și a pieței locale. Nu sunt eligibile cheltuielile cu promovarea unui număr restrâns de produse comercializate prin intermediul lor.

Astfel, orice material promoțional sau activitate trebuie să crească gradul de informare al potențialilor clienți cu privire la existența lanțului scurt, respectiv pieței locale, și la beneficiile pe care le pot avea dacă achiziționează produse pe această cale.

De exemplu, în cazul unui parteneriat care intenționează dezvoltarea, comercializarea unor produse montane se poate promova lanțul scurt sau piața locală (în funcție de proiect) și categoria de produse (produse montane), și nu doar un singur produs montan (de exemplu sirop de cătină). Același exemplu este valabil și în cazul produselor tradiționale, ecologice, care participă la o schemă de calitate europeană, HNV etc.

Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă secundară a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțurilor scurte sau a pieței locale (conform definițiilor din capitolul Definiţii).

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

 • Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului (concept grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lanțului scurt/ pieței locale*), creare/ achiziționare marcă înregistrată (cheltuielile legate de achiziționarea mărcii înregistrate nu pot depăși 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile).
 • Investiții în construcții aferente activităţii de producție, procesare și/ comercializare (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect;

Vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii/ submăsurilor din care fac parte operațiunile.

 • Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc.

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

 • Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;

Vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii din care fac parte operațiunile

 • Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/ entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/ onorariului coordonatorului de proiect.

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

 • Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă:

a) respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/ 2013;

b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;

c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/ sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

d) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;

e) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții – montaj.

Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanțare (inclusiv cele aferente planului de marketing/studiului) care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%.

Atenție! În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a), atunci costurile sunt acoperite din măsura 16.4, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a sprijinului nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.4.

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 18.921,21  de euro/proiect.

Așteptăm sugestiile Dumneavoastră pe adresa de e-mail: galtovishat@gmail.com, la numărul de telefon: 0768.607.807 sau vă așteptăm la sediul nostru situat în sat Panic, nr. 1/S, comuna Hereclean.

Program întâlniri grup țintă Iulie 2021

În luna Iulie vom desfășura activități de informare și recrutare a grupului țintă pentru proiectul Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat conform următorului program:

01.07.2021 în intervalul orar : 09.00-10.30, la sediul primăriei comunei Crișeni din localitatea Crișeni, județul Sălaj

01.07.2021 în intervalul orar : 11.00-12.30,  la sediul primăriei comunei Sălățig din localitatea Sălățig, județul Sălaj

06.07.2021 în intervalul orar : 09.00-10.30, la sediul primăriei comunei Șamșud, din localitatea Șamșud, județul Sălaj

06.07.2021 în intervalul orar : 11.00-12.30, la biblioteca din localitatea Coșeiu din comuna Coșeiu, județul Sălaj

08.07.2021 în intervalul orar : 12.00-13.30, la sediul primăriei comunei Supur din localitatea Supuru de Jos, județul Satu Mare

Vă așteptăm cu drag!

Anunț de lansare a sesiunii de înscriere în grupul țintă pentru activitățile proiectului “Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat”

Asociația Gal Tovishat anunță lansarea sesiunii de înscriere a persoanelor interesate pentru participarea la următoarele activități:

 • Acordarea unei mese calde pe zi timp de 1 an de zile (20 zile pe lună)
 • Furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională pentru găsirea unui loc de muncă
 • Furnizarea de cursuri de formare profesională pentru calificarea în următoarele domenii: competențe informatice, bucătar, lucrător comercial, lucrător în tâmplărie, brutar
 • Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță antreprenorială pentru înființarea de întreprinderi
 • Acordarea a 10 granturi a câte 10.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri

Perioada de depunere a dosarelor: 20.05.2021- 31.12.2023 Sesiune continuă de înscriere

Condiții de participare:

 • ai domiciliul/ locuiești în teritoriul acoperit de SDL Tovishat:comunele Bocşa, Coşeiu, Crişeni, Dobrin, Hereclean, Sălăţig, Şamşud, Şărmăşag şi oraşul Cehu Silvaniei – Judeţul Sălaj, respective comunele: Bogdand, Hodod şi Supur – Judeţul Satu Mare
 • te încadrezi într-una din următoarele situații:

                  A) dacă ai un venit net sub 2000 lei pe adult

                  B) te confrunţi cu 4 din următoarele situaţii: nu îţi permiţi să plăteşti chiria sau utilităţile, nu poţi asigura încălzirea adecvată a locuinţei, nu îţi permiţi să faci faţă unor cheltuieli neprevăzute, nu îţi permiţi să măncânci carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi, nu îţi permiţi o săptămână de vacanță departe de casă, nu îţi permiţi un autoturism, nu îţi permiţi o mașină de spălat, nu îţi permiţi un TV color , nu îţi permiţi un telefon

                 C) dacă adulţii din familie au lucrat în ultimul an mai puţin de 2 luni jumătate

Modalități de depunere a dosarului:

Vei înmâna Expertului Grup Țintă în cadrul activităților desfășurate pe teren

Vei depune dosarul personal la sediul nostru: Sat Panic, nr 1/S. comuna Hereclean , judeţul Sălaj

Vei trimite dosarul prin poştă/ curierat la adresa: Sat Panic, nr. 1/S. comuna Hereclean, judeţul Sălaj, CP 457171

Dacă ai nevoie de ajutor pentru întocmirea dosarului de înscriere contactează-ne:

 • Ne poţi scrie pe pagina de Facebook: Tovishat Social, Gal Tovishat, Asociația Apiromi
 • Ne poți trimite un e-mail pe adresa: recrutaretovishat@gmail.com
 • Ne poți vizita la sediul de implementare al proiectului: Sat Panic, nr.1/S. comuna Hereclean, județul Sălaj
 • Poți cere informații la sediul primăriei de care aparții
 • Poţi contacta următorii membrii ai echipei noastre dedicaţi procesului de înscriere:

Chiș Florin – 0746.695.241  Erdei Ștefan (Istvan) – 0765.278.855

Metodologia de selecție a grupului țintă pentru proiectul “Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat”

Gal Tovishat vă pune la dispoziția Metodologia de selecție a Grupului Țintă în cadrul proiectuluiImplementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat”

Pentru a fi eligibile, persoanele care fac parte din grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală  Tovishat aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori)
 • sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială , adică se află într-una din următoarele situații: (A) în risc de sărăcie, (B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau (C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

Metodologia este realizată pentru selectarea grupului ţintă, în cadrul proiectului POCU827/5/2/140896, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Ghidul solicitantului M 3.1-Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate CONSULTATIV

Grupul de Acţiune Locală Tövishát vă pune la dispoziție Ghidul solicitantului pentru Măsura  3.1 -Sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate varianta CONSULTATIVĂ pentru lansarea apelului de selecție nr.2

Tipuri de beneficiari eligibili:

Societăţi comerciale, constituite conform legislaţiei în vigoare

ONG-uri constituite conform legislaţiei în vigoare

Grupul de Acţiune Locală Tövishát, începând cu al doilea apel de selecţie

Beneficiari indirecți : Fermieri activi/grupuri de fermieri legal constituiţi, Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare Asociaţii de producători agricoli (ONG-uri constituite conform OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare)

Activități și cheltuieli eligibile::

Sprijinul poate fi utilizat pentru a finanţa servicii premergătoare aderării la o schemă de calitate europeană sau naţională cum ar fi : produse recunoscute ca IGP (indicație geografică protejată), DOP (denumire de origine protejată) și STG (specialități tradiționale garantate), produse înregistrate în temeiul legislației UE privind denumirile de origine și indicațiile geografice din sectorul vitivinicol, produse etichetate drept „produs de munte”, scheme de certificare voluntară a produselor agricole, băuturi spirtoase cu indicație geografică protejată, vinuri aromatizate IGP, produse ecologice, produse tradiţionale.

• întocmirea şi/sau depunerea dosarelor de aplicaţie: Cheltuielile pentru pregătirea documentației și alte costuri administrative necesare implementării schemelor de calitate

• acţiuni conexe activităţii de întocmire şi/sau depunere a dosarelor de aplicaţie : servicii de consultanţă pentru parcurgerea etapelor premergătoare aderării la schema de calitate, elaborarea documentelor premergătoare aderării la schemele de calitate, de exemplu : descrierea produsului cu care solicitantul aderă la schema de calitate, descrierea caracteristicilor produsului,consultanţă pentru încadrarea produsului în tipul de schemă pentru care se aplică, etc.

• animare, organizare de întâlniri şi evenimente de promovare în scopul diseminării informaţiilor privitoare la scheme de calitate europene sau naţionale, scheme voluntare, produs tradiţional, produs ecologic, exemple de bune practici, costuri generate de activitățile de informare și de promovare, informare și promovare prin diverse canale de comunicare, tipărire materiale de animare:broşuri, ghiduri,etc.

• culegere informaţii/date pentru întocmirea şi sau depunerea dosarelor de aplicaţie, de exemplu: identificarea caracteristicilor sau avantajelor specifice ale produselor, a caracteristicilor privind metodele de producție agricolă, modul în care aderarea la schema de calitate contribuie la adăugarea de plus valoare produsului agricol respectiv, modalităţi de integrare a produsului în lanţul agroalimentar.

Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune:9.886,96  de euro/proiect.

Așteptăm sugestiile Dumneavoastră pe adresa de e-mail: galtovishat@gmail.com, la numărul de telefon: 0768.607.807 sau vă așteptăm la sediul nostru situat în sat Panic, nr. 1/S, comuna Hereclean.

Raport de selecție Măsura 7.3 – Sprijin pentru infrastructura de broadband

Gal Tovishat a aprobat azi,18.02.2021, în cadrul întrunirii Comitetului de Selecţie, Raportul de selecţie pentru măsura:

Măsura 7.3 – Sprijin pentru infrastructura de broadband

La şedinţă au fost prezenţi şi doi reprezentanţi ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean Satu Mare în calitate de observatori.

A fost selectat pentru finanţare un proiect cu o valoare totală a sprijinului acordat de 40.000 euro.

Proiectul selectat este cel depus de orașul Cehu Silvaniei și urmărește sporirea accesabilități și utilizării tehnologiilor informației și a comunicațiilor din cadrul serviciului public de taxe și impozite.

Se propune implementarea sistemului de plată online a taxelor și impozitelor pentru persoanele fizice și juridice prin aplicația Ghișeul.ro

Raportul de selecţie poate fi găsit accesând meniul : Apeluri şi Rapoarte Selecţie, secţiunea Rapoarte – Rapoarte de selecţie